భానోదయం: స్వామి వివేకానంద సూక్తులు

20, మే 2023, శనివారం